Regulamin Klubu Valetta

1. Wstęp

 

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi newslettera świadczonej przez Valetta.pl, zwaną dalej "Sklepem".

1.2 Korzystanie z usługi newslettera oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

 

2. Dane osobowe

2.1 Administrator danych osobowych

2.1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach usługi newslettera jest Scaling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-601) przy ul. Tomasza Zana 11A, NIP 7123393259, REGON 384473896, KRS 0000806225. (dalej nazywany "Administrator").

2.1.2 Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest odpowiedzialny za monitorowanie procesu przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: sklep@valetta.pl

2.2 Cele przetwarzania danych osobowych

2.2.1 Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera, zawierającego informacje o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych dostępnych w Sklepie.

2.2.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.3 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

2.3.1 Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez odnośnik dostępny w każdym newsletterze lub kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.

2.3.2 Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usługi newslettera (np. serwis mailingowy) lub gdy wynika to z przepisów prawa.

2.3.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem.

 

3. Prawa Użytkowników

3.1 Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

3.2 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

4. Odpowiedzialność

4.1 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania systemów informatycznych, z których korzysta Użytkownik.

4.2 Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usługi newslettera w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o takiej decyzji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy subskrypcji.

4.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych wiadomości newslettera, w szczególności za informacje zawarte w artykułach, poradach, promocjach lub ofertach innych podmiotów. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania, aby upewnić się co do rzetelności, dokładności i aktualności tych informacji.

 

5. Zgoda na otrzymywanie newslettera

5.1 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od Sklepu poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaznaczenie odpowiedniego pola zgody podczas subskrypcji.

5.2 Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy regulamin jest ważny od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania.

6.2 Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy subskrypcji.

 

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy RODO i przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

 

6.4 W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą dostępnych informacji kontaktowych.

 

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera i cieszenia się regularnymi aktualizacjami, promocjami i ofertami specjalnymi.

 

Scaling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-601) przy ul. Tomasza Zana 11A, NIP 7123393259, REGON 384473896, KRS 0000806225. Jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży SKONTAKTUJ SIĘ by potwierdzić adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres: Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.